د عمران خان او ريحام خان تر مينځه تاؤ تريخوالي

د عمران خان او ريحام خان تر مينځه د تاؤ تريخوالي لړے تر آخري دمه راورسيده او د دوانړو ترمينځه کيدونکي بيلتون باندے تمامه شوه۔ خو ډير خلق وائي چي دا د هغوي ذاتي مسئله ده او بائيد په دے اړه خبرو اترو نه ډډوه اوکړے شي خو ولے داسے ممکنه نه ده ځکه چي…