کزن ريپ

په تيرو څو اونو کے په بين المللي ورځ پانړو کے پرله پسے د هند په اړه ګينګ ريپ او داسے د زنانو سره نور ظلم زياتي واقعے چاپ شوي دي او هم دا رقم ميډيايي څيړنکاران په دا پرله پسے کيدونکو واقعاتو کے د څه نه څه تړون په لټون کے بوخت دي۔ په دے…