امریکایی بے پایئلوتہ الوتکو پہ شمالی وزیرستان کی د دوہ غیر ملکی وگڑو پہ شمول اووہ تنان اووژل

اسلام اباد، ۸جنوری ۲۰۱۳:Drone د پاکستان پہ قبایئلی سیمہ شمالی وزیرستان پہ سرخار میرعلی کی د امریکایی بے پایئلوتہ الوتکو پہ برید کی د دوہ غیر ملکی وگڑو پہ شمول اووہ تنان مڑہ شوی دی۔ د مقامی رسنو ترمخہ دا بریدونہ د دو شنبے او سہ شنبے پہ مینزنئ شپہ د تحصیل میرعلی پہ عیسو خیل او حیدر خیل نومی سیمو کی د یو یو ساعت پہ وقفی سرہ پیل شوی چی پکے د توغندو پہ مرستہ دوہ کورونہ ویجاڑ کڑل شول چی پہ ترس کی یی د دوہ بھرملکو پہ گڈون اووہ تنہ اومڑیدل۔ سیمہ ایز چارواکی وایی چی دغہ کورونہ د ڈیری مودے راہسی د ترھگرو پہ استعمال کے وو۔ چارواکو دا ہم اوویل چی پہ حیدر خیل سیمہ کی د برید پہ ترس کی سلور تنان مڑہ او درے نور ژوبل شوی او ہم دا رقم یی د عیسوخیل سیمہ کی د درے تنانو د مڑون تصدیق اوکڑ۔ دغہ چارواکی دا خبرہ زیاتوی چی پہ  حیدرخیل سیمہ برید کی دوہ ازبک ترھگر ہم مڑہ شوی دی ولی نور تنان سیمہ ایز خودل شوی دی۔
یادہ دی وی چی پاکستان سو سو وارے پہ جار دغہ بریدونہ د بین المللی پولو پہ ضد خکارہ عملیات بللی دی او د امریکایی چارواکو سرہ یی پہ دے اڑہ خبری او احتجاجونہ ہم درلودلی دی خو ولی ترتاوسہ دغہ بریدونہ د اودریدو نوم نہ اخلی۔

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s